V Ogólnopolskie Forum Służby BHP

14-15 września odbyło się V Ogólnopolskie Forum Służby BHP pn. „Wizja Zero”, którego organizatorem był ZG OSPS BHP a współorganizatorem CIOP - PIB.Patronatu Honorowego udzielili Rada Ochrony Pracy powołana przy Sejmie RP i Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.


Partnerami Forum byli:

 • Główny Inspektorat Pracy PIP,
 • Urząd Dozoru Technicznego,  
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi,
 • Pracodawcy RP.


Partnerzy Wspierający:

 • ALFA i OMEGA sp. z o.o. sp.k.
 • FARAONE Poland sp. z o.o.
 • FILTER SERVICE sp. z o.o.
 •  ITURRI Poland sp. z o.o.
 • JACKSON SAFETY
 •  MILWAUKEE
 •  OXYLINE sp. z o.o.


Założeniem Forum była kontynuacja dyskusji w gronie ekspertów z różnych dziedzin na temat „Wizji Zero”, współczesnej służby bhp w zmieniającym się świecie pracy, jej problemów oraz nowych wyzwań, jakim pracownicy służby bhp muszą stawiać czoła w codziennej pracy. Strategia „Wizji Zero” ma uzmysłowić znaczenie działań podejmowanych przez instytucje zajmujące się zabezpieczeniem społecznym. Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych zagwarantuje lepsze warunki pracy oraz zdrowsze społeczeństwo.
W wydarzeniu brali udział przedstawiciele instytucji zaangażowani w sprawy związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.

Wśród tych osób możemy wymienić m.in.:


•    Posła Janusza Śniadka, Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy,
•    dr hab. inż. Wiktora Marka Zawieskę, prof. Instytutu, Dyrektora CIOP-PIB,
•    Elżbietę Bożejewicz,byłą Prezes ZG OSPS BHP, członka OSPS BHP,
•    dr Rafała Hrynyka, Przewodniczącego Platformy ds. Promocji Bezpieczeństwa Pracy i Zdrowia - powołanej przy Pracodawcach RP,
•    Minister Katarzynę Łażewską - Hrycko, Głównego Inspektora Pracy,
•    dr hab. Jolantę Walusiak - Skorupę, Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera,
•    Jarosława Leśniewskiego, Z-cę Głównego Inspektora Pracy,
•    Elżbietę Dobrowolską, Dyrektora Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
•    dr Martę Wiszniewską, Kierownika Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera  w Łodzi, Z-cę Dyrektora ds. medycznych,
•    Bartosza Gacę, Z-ce Dyrektora Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS,
•    Annę Sójkę, Z-cę Dyrektora Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS,
•    Marcina Staneckiego, Dyrektora Departamentu Prawa Pracy w MRiPS,
•    Alicję Stefaniak, Dyrektora Departamentu Szkoleń i Zatrudnienia, Wyższy Urząd Górniczy,
•    Renatę Górną, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ,
•    Marcina Gorynię, Dyrektora Grupy Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO.


Wśród uczestników V Forum nie zabrakło prezesów, członków OSPS BHP, ekspertów, specjalistów ds. BHP i partnerów społecznych oraz partnerów wspierających, którzy byli organizatorami stoisk wystawienniczych oraz warsztatów doskonalących pracę służby BHP.
W czasie krótkiego wystąpienia otwierającego V  Forum głos zabrali: 
•    Poseł Janusz Śniadek, Przewodniczący Rady Ochrony Pracy,
•    Minister Katarzyna Łażewska - Hrycko, Główny Inspektor Pracy,
•    Marcin Stanecki, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, który odczytał list od Pani Marleny Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej,
•    Elżbieta Dobrowolska, Dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


W sesji Inauguracyjnej prelegenci z CIOP-PIB, PIP, IMP im. prof. J. Nofera w Łodzi i UDT odpowiedzieli na pytanie jakie wyzwania czekają pracodawców przy implementacji elementów strategii UE dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym „Wizji Zero”.
Prof. dr hab. Jolanta Walusiak - Skorupa, Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi przedstawiła założenia dotyczące tematyki „Profilaktyki chorób związanych z pracą”.


Już na samym wstępnie został przedstawiony termin „całkowitego zdrowia pracownika” (ang. Total Worker Health), na który składają się określane polityki, strategie, programy i działania, które mają integrować ochronę przed zagrożeniami ze strony środowiska pracy i chorobami związanymi z pracą z promocją działań prewencyjnych i promujących zdrowie, tak by zwiększać dobrostan (well-being) pracownika.
Elementami strategii całkowitego zdrowia pracownika są ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, ochrona zasobów ludzkich oraz promowanie zdrowia i dobrostanu pracowników i bez kompleksowego podejścia nie możemy oczekiwać dobrych efektów. Ważnym krokiem jest zintegrowanie strategii ochrony i promocji zdrowia w sytuacji, kiedy społeczeństwo starzeje się i stoimy przed konieczności wydłużenia aktywności zawodowej. Istotny działaniem jest zintegrowanie systemu badań profilaktycznych, poprzez stworzenie zespół opiekującego się zdrowiem pracownika. Szansą dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników jest podejmowanie działań w obszarach związanych z wykonaniem za pracownika niebezpiecznej pracy, poprawa jakości pracy, zwiększenie możliwości edukacji w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, monitorowanie zdrowia i bezpieczeństwa, wprowadzenie celowanej prewencji, skutecznego nadzór i compliance oraz współpracy człowiek -technologia. Duży nacisk został postawiony na rolę współpracy lekarza medycyny pracy, pracodawcy i specjalisty ds. BHP.

Dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego przedstawił „Rządowy Program Poprawy Warunków Pracy” (2023-2025) jako krajową strategię w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Temat dotyczący Działań Państwowej Inspekcji Pracy w kontekście Strategii UE „Wizja Zero” został zaprezentowany  przez Jarosława Leśniewskiego, Zastępcę Głównego Inspektora Pracy, który zwrócił dużą uwagę na cel związany z realizacją Strategii „Wizji Zero” w zakresie zgonów związanych z pracą w UE, ze szczególnym uwzględnieniem terenu budowy.

Rola UDT na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w energetyce wiatrowej została omówiona przez Tomasza Ługowskiego - Głównego Specjalistę Koordynacji Inspekcji.

W trakcie V Ogólnopolskiego Forum Służby BHP Pani Minister Katarzyna Łażewska - Hrycko, Główny Inspektor Pracy przyznała Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy osobom szczególnie zasłużonym na rzecz poprawy warunków pracy, otrzymali je Beata Kaczmarek, Prezes OSPS BHP Oddział w Katowicach i Michał Chłopecki, Prezes OSPS BHP Oddział w Gdańsku.


Następnie ogłoszono wyniki konkursu „Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy”, którego celem jest promowanie najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby BHP – zarówno zatrudnionych w zakładach pracy, jak i również świadczących doradztwo BHP w charakterze specjalisty spoza zakładu pracy. Organizatorem konkursu jest ZG OSPS BHP a partnerem Państwowa Inspekcja Pracy.

Członkowie Kapituły Konkursu postanowili przyznać w tym roku dwie równorzędne pierwsze miejsca. 
I miejsce indywidualnie zdobył Damian Dogoda, OSPS BHP Oddział w Opolu.
I miejsce grupowe za pracę zespołową otrzymały: Małgorzata Jaźwiec - Marchewka, Paulina Jeleń, Anita Zielińska, Magdalena Hanak, OSPS BHP Oddział w Katowicach.
II miejsce - Tomasz Marcin Kotas, OSPS BHP Oddział w Radomiu.
III miejsce - Radosław Granica, OSPS BHP Oddział w Olsztynie.


Członkowie Kapituły Konkursu postanowili przyznać wyróżnienia dla Doroty GROSS - OSPS BHP Oddział w Krakowie, Mateusza Miąsika - OSPS BHP Oddział w Rzeszowie, Mariusza Różewskiego - OSPS BHP Oddział w Szczecinie.
Pani Minister Katarzyna Łażewską - Hrycko wręczyła nagrodę specjalną, którą wyróżniony został Laureat pierwszego miejsca - Damian Dogoda, OSPS BHP Oddział w Opolu.
Forum jest również okazją do uhonorowania wyróżniających się i zasłużonych pracowników służby BHP z okazji 70 - lecia powołania Służby BHP. Do tego grona należy:
•    Jarosław Kozieł, OSPS BHP Oddział w Katowicach,
•    Krzysztof Goldman, OSPS BHP Oddział w Lublinie,
•    Waldemar Janusz Bielak, OSPS BHP Oddział w Warszawie,
•    Waldemar Kamiński, OSPS BHP Oddział w Szczecinie,
•    Ryszard Wolnik, OSPS BHP Oddział w Tarnowie,
•    Jan Siek, OSPS BHP w Radomie,
•    Mirosław Ossowski, OSPS BHP Oddział w Warszawie,
•    Bogdan Sroka, OSPS BHP Oddział w Kaliszu,
•    Mirosław Mitura, OSPS BHP Oddział w Warszawie.


Na zakończenie Sesji Inauguracyjnej nastąpiło odznaczenie Odznaką Honorową Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, która została wręczona przez Alicję Stefaniak, Dyrektora Departamentu Szkoleń i Zatrudnienia, w imieniu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla Elżbiety Bożejewicz, byłej Prezes ZG OSPS BHP, członka OSPS BHP.


W czasie przerwy kawowej była możliwość odwiedzenia stoisk wystawienniczych i rozmów z przedstawicielami Instytucji oraz Partnerów Wspierających, którzy zaprezentowali swoje rozwiązania z zakresu ochrony osobistej, odzieży ochronnej, systemów monitorowania środowiska pracy a także wiele innych.
Druga część pierwszego dnia V Forum to panele tematyczne, prowadzone przez Michała Olszańskiego, redaktora.


PANEL I Efektywna profilaktyka wypadkowa
Tematyka dyskusji:
Zwiększanie świadomości pracodawców i pracowników w zapobieganiu wypadków przy pracy.
Nowoczesne rozwiązania w profilaktyce wypadkowej.
Zastosowanie technologii rzeczywistości wirtualnej do szkoleń:
•    operatorów przenośnych pilarek łańcuchowych,
•    kadry zarządzającej w obiektach infrastruktury krytycznej (szkolenia dotyczące procesu zarządzania sytuacjami kryzysowymi).
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR) - zagrożenie promieniowaniem optycznym oraz uciążliwości związanych ze stosowaniem tych urządzeń.
Czynniki psychospołeczne w profilaktyce wypadkowej.
Kompleksowe podejście do prewencji wypadkowej – wsparcie dla pracodawców (finansowe i poza finansowe) w poprawie bezpieczeństwa pracy.

 

Paneliści:
dr hab. inż. Andrzej Grabowski, prof. Instytutu, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
dr inż. Jacek Kubica, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
Michał Dworzak, Wykładowca Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, członek Oddziału OSPS BHP w Krakowie,
Bartosz Gaca, Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS.

PANEL II Ograniczenie chorób zawodowych a nowoczesne technologie
Tematyka dyskusji:
•    Współpraca pracodawcy z lekarzem medycyny pracy.
•    Wczesna diagnostyka wykrywająca choroby związane z pracą.
•  Inteligentne środki ochrony indywidualnej - system monitorowania w czasie rzeczywistym poziomu zużycia sprzętu ochrony układu oddechowego.


Paneliści:
prof. dr Marta Wiszniewska, Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi,
dr hab. inż. Agnieszka Brochocka, Kierownik Pracowni Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
dr n. o zdrowiu Andrzej Dziedzic, Oddział OSPS BHP w Tarnowie,
Tomasz Golis, Prezes Śląskiej Izby Pracodawców, Pracodawcy RP.

PANEL III Zdrowie i dobrostan pracowników
Tematyka dyskusji:
•    Promowanie zdrowia w miejscu pracy.
•    Nowotwory i choroby układu krążenia pochodzenia zawodowego.
•    Wpływ warunków akustycznych w środowisku pracy umysłowej na percepcję wzrokową i obciążenie psychiczne.
•    Wellbeing i work life balance.
•    Ochrona zdrowia i jego promocja – programy rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS.


Paneliści:
dr Krzysztof Puchalski, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J Nofera w Łodzi,
dr inż. Joanna Kamińska, Zastępca Kierownika Zakładu Ergonomii, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
Jarosław Dejneka, Gł. Specjalista ds. BHP, członek oddziału OSPS BHP w Katowicach,
Anna Sójka, Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS,
Wojciech Semmerling, Pracodawcy RP,
Marcin Stanecki, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MRiPS.

Podczas tak ważnego wydarzenia dla pracowników służby BHP nie mogło zabraknąć tematu dotyczącego doskonalenia zawodowego służby BHP. Koncepcja planowanych zmian została przedstawiona podczas wystąpień prelegentów.
Działania na rzecz zwiększania kompetencji służby BHP - Paweł Kania, Wiceprezes Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP w Krakowie.
Certyfikacja osób wpływających w najbardziej znaczący sposób na kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy i poziom edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ocena kompetencji w zakresie posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - dr inż. Daniel Podgórski, Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Edukacji - Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Znaczenie certyfikacji w codziennej pracy Służby BHP - Dariusz Płachecki, Kierownik BHP Dywizja Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego w spółce BUDIMEX.
Doświadczenia i potrzeby pracodawców w świetle cyfryzacji bezpieczeństwa i zdrowia w pracy - dr inż. Rafał Hrynyk, Przewodniczący Platformy ds. Promocji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Pracodawcy RP.

W drugim dniu V Ogólnopolskiego Forum Służby BHP odbyły się warsztaty doskonalące kompetencje pracowników służby BHP, takie jak „Choroba zawodowa", „Zagrożenia na placu budowy", „Zagrożenia w zakładzie przemysłowym" oraz „Zagrożenia psychospołeczne – przeciwdziałania cyberprzemocy w pracy; radzenie sobie ze stresem i regulacja emocji w pracy", które pozwoliły na podniesienie kwalifikacji pracowników służby BHP oraz nauczenie ich nowych umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Warsztaty doskonalące kompetencje pracowników służby BHP, poprowadzili wiodący specjaliści z branży BHP.
Organizatorami warsztatów byli  Nasi Partnerzy Wspierający: ALFA i OMEGA sp. z o.o. sp.k., FARAONE Poland sp. z o. o., FILTER SERVICE sp. z o. o., ITURRI Poland sp. z o. o., JACKSON SAFETY, MILWAUKEE, OXYLINE sp. z o.o. oraz CIOP-PIB i Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.
Podczas z jednych z czterech warsztatów zatytułowanych „Choroba zawodowa”, których organizatorem byli partnerzy Alfa i Omega, Filter Service sp. z o.o. oraz IMP im. prof. J. Nofera w Łodzi, moderatorem była prof. dr hab. Jolantę Walusiak - Skorupę, Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Jednym z poruszanych  tematów podczas V Ogólnopolskiego Forum Służby BHP był temat wypadków i „Wizja Zero” na budowie. Pomimo że dane wskazują na zmniejszenie się wskaźnika wypadkowości, ale jednak  to nie oznacza, że obecny poziom jest zadowalający i widać potrzebę podejmowania ciągłych działań edukacyjnych. Z tego powodu zostały zorganizowane warsztaty „Zagrożenia na placu budowy”, podczas których przedstawiciele Partnerów Wspierających zaprezentowali praktyczne rozwiązania, które mogą pomóc w bezpiecznym organizowaniu stanowisk pracy. Uczestnicy mogli się zapoznać z produktami FARAONE Poland sp. z o.o., ITURRI Poland sp. z o.o., Milwaukee.
Moderatorem spotkania warsztatowego był Maciej Szmyd, Polska Izba Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości, członek Oddziału OSPS BHP w Krakowie.

Warsztaty „Zagrożenia w zakładzie przemysłowym” były prowadzone przez przedstawicieli firm JACKSON SAFETY oraz  Oxyline  sp. z o. o. w formie zabawy w chińczyka BHP.

Warsztaty „Zagrożenia psychospołecznego – przeciwdziałania cyberprzemocy w pracy, radzenia sobie ze stresem i regulacją emocji w pracy” zostały przeprowadzone w ramach wdrażania wyników V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Badania realizowała Pani Doktor Magdalena Warszewska - Makuch, a warsztat prowadziła Anna Agata Nowak. 

 

Więcej informacji oraz fotorelacja znajduje się na stronie:

Link do strony forum