Budowa. STOP wypadkom!

„Szanuj życie, siebie nie odbudujesz” to hasło 3-letniej kampanii prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy.


Partnerem projektu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

Kontrole budów potwierdzają wiele nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa wykonywanych tam prac. Według analiz Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r., 26% ogółu poszkodowanych w wypadkach przy pracy stanowiły osoby pracujące w budownictwie. Natomiast wśród poszkodowanych śmiertelnie, osoby zatrudnione w tej branży stanowiły ponad 42%.  
Cele kampanii
Działania Państwowej Inspekcji Pracy w ramach kampanii „Budowa. Stop wypadkom!” mają na celu:
•    zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, a zwłaszcza zagrożeń związanych z pracą na wysokości, w wykopach, przy obsłudze maszyn budowlanych, 
•    popularyzację i podnoszenie wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki ochrony zbiorowej używane przy pracach szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, prace w wykopach), 
•    promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie.
Do kogo kierujemy działania?
Informacje na temat stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem trafią do wszystkich osób, które odpowiadają za bezpieczną pracę na budowach. 
Kampania skierowana jest do:
•    pracodawców, którzy zatrudniają osoby do pracy na placach budowy,
•    pracowników budowlanych,
•    przedstawicieli służby bhp. 
W ramach kampanii odbędą się kontrole obejmujące zagadnienia bhp. Ich celem jest likwidacja bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących oraz innych nieprawidłowości, które powodują wypadki przy pracy. Kontrole obejmą również prawną ochronę pracy i legalność zatrudnienia, a na wybranych budowach PIP przeprowadzi nadzór nad warunkami pracy.
Z czego możesz skorzystać?
W ramach projektu zainteresowane osoby mogą skorzystać:
•    ze szkoleń,
•    z porad ekspertów oraz dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa pracy w budownictwie,
•    z materiałów informacyjnych i edukacyjnych adresowanych do przedstawicieli branży budowlanej.

Bezpłatne publikacje dostępne są również na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy,
•    z publikacji w języku ukraińskim dotyczących bezpieczeństwa pracy na budowach.
Materiały informacyjne zawierają treści na temat:
•    bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, 
•    prac na wysokości, 
•    prac w wykopach, 
•    transportu mechanicznego i ręcznego na placu budowy, 
•    obowiązków kierownika budowy. 
Państwowa Inspekcja Pracy udostępnia również listę kontrolną z komentarzem, czyli materiał pomocniczy dla małych zakładów budowalnych.

Więcej na stronie kampanii:  www.bhpnatak.pl