Historia stowarzyszeniaOgólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP zostało utworzone 7 stycznia 1993 r. i działa nieprzerwanie do dzisiaj jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności (ustawa Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. nr 79, poz. 855 z 2001 r., z późn. zm.). 
Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. funkcjonuje 37 oddziałów, zrzeszających ponad 2.700 członków.
OSPS BHP posiada swój statut, w którym określono misję i cele organizacji. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe przy wykorzystaniu społecznej pracy członków.

Nasze główne cele to:
• tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków do integracji pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
• reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia,
• popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawnoorganizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
• dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
• doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.
Działania realizowane przez nasze oddziały to głównie szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności oraz podwyższające kompetencje członków OSPS BHP, warsztaty dla młodych adeptów służby bhp, seminaria, konferencje, wizyty techniczne w zakładach pracy, wymiany doświadczeń, pikniki edukacyjne, wyjazdy studyjne, konkursy wiedzy o bhp oraz konkursy plastyczne dla dzieci, młodzieży i osób pracujących. Aktywnie uczestniczymy w realizacji celów kampanii społecznych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony pracujących, koordynowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Państwową Inspekcję Pracy oraz Urząd Dozoru Technicznego i wspieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Przy realizacji działań statutowych OSPS BHP współpracujemy z partnerami wspierającymi nasze projekty. Są to głównie instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa pracy, takie jak: PIP, CIOP-PIB, UDT, ZUS, IMP im. prof. dra J. Nofera w Łodzi, producenci środków ochrony indywidualnej oraz partnerzy społeczni.  

Zachęcamy do zapoznania się Monografią OSPS BHP. 

Do pobrania
Monografia OSPS BHP.pdf 8 MB PDF