Konkursu "Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy"

Konkursu "Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy"

Kilka wskazówek co do przebiegu konkursu:

 

1) Organizatorem Konkursu jest OSPSBHP a Partnerem PIP.

 

2) Celem konkursu jest promowanie najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby bhp – zarówno zatrudnionych w zakładach pracy, jak również świadczących doradztwo bhp w charakterze specjalisty spoza zakładu pracy. W konkursie nagradzane będą szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania przedstawicieli służby bhp, którzy poprzez swoją pracę i doradztwo pracodawcy przyczyniają się do kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, budowania kultury bezpieczeństwa, a przede wszystkim do ograniczania liczby wypadków i chorób zawodowych w zakładach pracy.

 

3) Do konkursu mogą przystąpić przedstawiciele służby bhp (pracownicy służby bhp zatrudnieni w zakładzie pracy i osoby realizujące zadania tej służby, jako specjaliści spoza zakładu pracy), którzy zostaną zgłoszeni przez:

  • oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP,
  • organizację pracodawców, związek zawodowy, organizację społeczną działającą na rzecz ochrony pracy,
  • pracowników służby bhp zatrudnionych w zakładzie pracy i osoby realizujące zadania tej służby, jako specjaliści spoza zakładu pracy

4) Zgłoszenia przyjmuje wyznaczona przez Zarząd Oddziału osoba 

 

5) Warunkiem udziału jest wypełnienie załącznika nr 1 i 2 Regulaminu oraz dołączenie dodatkowych materiałów np. opisu, zdjęć, prezentacji uwzględniających istotne dokonania kandydata w zakresie bezpieczeństwa pracy (wersja elektroniczna)

 

6) Zarząd Oddziału powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzi Prezes Zarządu Oddziału lub jego zastępca oraz ustala z OIP i ewentualnie organizacją branżową pozostałych członków komisji, która dokonuje oceny w terminie do 30 czerwca.

 

7) W terminie do 31 lipca należy przesłać do ZG OSPSBHP (wersja elektroniczna) informację o laureacie I etapu wraz z dokumentacją

 

8) Wręczenie nagród dla laureatów II etapu zaplanowane jest podczas Forum lub innej uroczystości zorganizowanej przez ZG OSPSBHP objętej patronatem oraz z udziałem GIP

 

Zwracam też uwagę na załączenie opinii od pracodawcy dotyczącej realizacji  przez kandydata zadań służby bhp w zakładzie pracy.

 

Konkurs "Służba BHP-najlepszy doradca pracodawcy", to pierwsze największe działanie, gdzie mamy tak znaczące poparcie Głównej Inspekcji Pracy. Jesteśmy przekonani, że realizacja konkursu wpłynie znacząco na motywację w pracy służby bhp a także poprawę warunków bezpieczeństwa pracy w zakładach. 

 

Konkurs "Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy" został objęty Patronatem Medialnym przez Atest.Ochrona 

Pracy.

Udział w konkursie jest dobrowolny.

Niezbędne dokumenty:

Regulamin konkursu

Karta Zgłoszenia

Oświadczenie

Pismo GIP