ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Posiedzenie ZG i Rady Stowarzyszenia - 7-8 grudnia 2016 Łódź

2016-12-19

W dniu 8 grudnia w Łodzi Zarząd Główny obradował nad sprawami organizacyjnymi Stowarzyszenia. Podczas obrad omówiono przebieg spotkań ze Stowarzyszeniem niemieckim VDSI oraz grupą ENSHPO, natomiast w dniu 9 grudnia odbyło się spotkanie przedświąteczne rady Stowarzyszenia

Posiedzenie Zarządu Głównego OSPSBHP

W dniu 8 grudnia w Łodzi Zarząd Główny obradował nad sprawami organizacyjnymi Stowarzyszenia. Podczas obrad omówiono przebieg spotkań ze Stowarzyszeniem niemieckim VDSI oraz grupą ENSHPO. ZG podjął uchwałę o nawiązaniu współpracy z organizacjami niemieckimi oraz o przystąpieniu do grupy ENSHPO. Wydano również folder informacyjny o OSPSBHP. Informator w języku angielskim zostanie przesłany ENSHPO a  w języku polskim umieszczony będzie na stronie Stowarzyszenia.

W trakcie spotkania podjęto również uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu w sprawie dokonania zmian w Statucie oraz zatwierdzenia regulaminów dla poszczególnych struktur organizacyjnych Stowarzyszenia. Termin Zjazdu wyznaczono na 12 maja. Zapadła też decyzja o organizacji IV Kongresu Służby BHP, który zaplanowano na koniec września 2017 r. Powołana Rada Programowa COS przestawiła raport z działalności COS oraz omówiono pierwsze propozycje do planu pracy na rok 2017. Skarbnik ZG przedstawiła sprawozdanie z sytuacji finansowej ZG OSPSBHP.

 

Spotkanie przedświąteczne Rady Stowarzyszenia

Szkoleniem  „Zadania Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Oddziałowych Komisji Rewizyjnych” rozpoczęło się zebranie Rady Stowarzyszenia, które miało miejsce dnia
9 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu GRAND w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 72. W szkoleniu wzięli udział członkowie ZG, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz członkowie zarządów oddziałów, jak również oddziałowych komisji Rewizyjnych, a także członkowie  Głównego i oddziałowych Sądów Koleżeńskich OSPSBHP. Szkolenie prowadził Grzegorz Kulkowski, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, który zapoznał uczestników z obowiązkami GKR oraz OKR. Z uwagi na nowelizację ustawy Prawo o stowarzyszeniach, powołany przez ZG zespół ds. organizacyjno-legislacyjnych przedstawił propozycję dokonania zmian w zapisach aktualnego Statutu. Wystąpienie zespołu  wspierał merytorycznie  mecenas Adam Krause, właściciel Kancelarii prawnej Krause –Legal w Warszawie. Zespół ds. kontaktów z zagranicą przygotował prezentację na temat kwalifikacji służby bhp w krajach europejskich. Temat ten kontynuowany będzie podczas planowanego IV Kongresu Służby BHP w roku 2017.

W części drugiej spotkania Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG omówiła realizację przez ZG działań statutowych, a także propozycje do planu pracy ZG na rok 2017.

Zarząd Główny organizując spotkanie zwrócił się do zarządów oddziału z propozycją opisania najciekawszego, zrealizowanego  działania statutowego w oddziale w roku 2016. Spośród czternastu nadesłanych opisów, Zarząd Główny wybrał trzy najlepsze. Beata Kaczmarek, sekretarz ZG zaprezentowała zgłoszone wydarzenia. Laureaci oddział w Katowicach, Starachowicach i Radomiu otrzymali nagrody ufundowane przez Partnerów Wspierających oraz redakcje ATEST i PROMOTOR. Prezes ZG wręczyła również podziękowania dla oddziałów aktywnych w prowadzeniu strony internetowej oddziału.

W dalszej części spotkania członkowie ZG przekazywali istotne informacje związane z działaniem stowarzyszenia. W spotkaniu udział wzięli Partnerzy Wspierający, którzy obdarowali uczestników drobnymi gadżetami. W posiedzeniu Rady Stowarzyszenia udział wzięli członkowie pozostałych struktur Stowarzyszenia, łącznie 108 osób.

 

Spotkanie Zarządu Głównego OSPSBHP z przedstawicielami polskich stowarzyszeń.

Spotkanie w dniu 9 grudnia 2016 r. w Łodzi z przedstawicielami polskich stowarzyszeń to kontynuacja wcześniej zawartego porozumienia o współpracy. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi,  Stowarzyszenia Ochrony Pracy, Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Stowarzyszenia Absolwentów CIOP-PIB, a także Partnerzy Wspierający Zarząd Główny. Tematem spotkania było wskazanie obszarów współpracy oraz udział w planowanym przez ZG IV Kongresie Służby BHP. Po konstruktywnej dyskusji ustalono już pierwszy termin spotkania roboczego, wyznaczonego na miesiąc luty,  podczas którego wspólnie będziemy opracowywać wnioski do zapewnienia wysokich standardów w obszarze bezpieczeństwa pracy.