VIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy OSPS BHP w Iławie

Podczas Zjazdu Delegatów OSPS BHP wybrane zostały nowe władze Zarządu Głównego OSPS BHP oraz skład Głównej Komisji Rewizyjnej.


Zjazd rozpoczął się od przywitania delegatów i zaproszonych gości przez Prezesa Zarządu Głównego OSPS BHP Elżbietę Bożejewicz.  W wyniku jawnego głosowania na Przewodniczego Zjazdu został wybrany Paweł Kania. 

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie sprawozdań za okres minionej kadencji:
- Zarządu Głównego,
- Głównej Komisji Rewizyjnej,
- Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Podczas Zjazdu Delegaci przegłosowali nowy Statutu OSPS BHP, Regulaminów Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, Głównej, Komisji Rewizyjnej, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ,Ordynacji Wyborczej, Zasad Etyki Członka OSPS BHP.

Po przerwie przystąpiono do wybory nowych władz na kadencje 2023 – 2027. 

Funkcje Prezes Zarządu Głównego będzie pełnił Józef Witczak.

Członkami Zarządu Głównego zostali wybrani:

Paweł Kania  - Wiceprezes Zarządu Głównego 
Michał Chłopecki - Wiceprezes Zarządu Głównego 
Anna Matusiak - Skarbnik Zarządu Głównego
Wioleta Olejnik - Sekretarz Zarządu Głównego

Iwona Pietraszewska -  Członek 
Monika Michalczuk - Członek 
Justyna Bednarczyk - Członek
Paweł Rozowski - Członek 
Cezary Koczorski - Członek 
Grzegorz Dudarski - Członek 
Adrian Zagrajek - Członek 

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Marek Nościusz  - Przewodniczący    
Radosław Pych - Wiceprzewodniczący
Kamilla Pękalska - Sekretarz                      
Justyna Izak-Bialikiewicz -  Członek 
Aleksandra Megger- Członek                  
Dariusz Okraska - Członek                          
Kazimierz Zawalonka - Członek