Rada ds. Certyfikacji Kompetencji

Zarząd Główny podpisał porozumienie o współpracy z CIOP-PIB w sprawie wspólnej certyfikacji kompetencji specjalistów i wykładowców bhp.


W ramach porozumienia powołano Radę ds. Certyfikacji Kompetencji w ww. obszarze składającą się z przedstawicieli CIOP-PIB i OSPS BHP, a także wprowadzono nowe kryteria i procedury certyfikacji kompetencji specjalisty oraz wykładowcy bhp.

Działania ze strony CIOP-PIB będą obejmować przede wszystkim:

 • prowadzenie obsługi administracyjnej programu certyfikacji w Ośrodku Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP;
 • promowanie certyfikacji kompetencji wśród uczestników studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” oraz uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Edukacyjne CIOP-PIB;
 • promowanie certyfikacji kompetencji osób podczas seminariów i konferencji organizowanych przez CIOP-PIB;
 • publikowanie informacji o prowadzonej certyfikacji kompetencji osób w serwisie internetowym CIOP-PIB.

Działania ze strony OSPSBHP będą obejmować przede wszystkim:

 • promowanie certyfikacji kompetencji osób wśród członków OSPS BHP oraz informowanie innych osób uczestników szkoleń, seminariów i konferencji organizowanych przez OSPS BHP;
 • publikowanie informacji o prowadzonej certyfikacji kompetencji osób na stronach Internetu prowadzonych przez OSPS BHP.

Do zadań Rady należy:

 • przegląd i zatwierdzanie kryteriów certyfikacji kompetencji osób;
 • zatwierdzanie procedur i dokumentów stosowanych w procesie certyfikacji;
 • zatwierdzanie cennika świadczonych usług;
 • rozpatrywanie odwołań i spraw spornych.

Podmiotem operacyjnym prowadzącym certyfikację kompetencji będzie Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP w CIOP-PIB, który będzie prowadzić certyfikację zgodnie z procedurami i kryteriami zatwierdzonymi przez Radę.

Wydawane certyfikaty kompetencji specjalisty oraz wykładowcy BHP będą opatrzone logo CIOP-PIB oraz logo OSPS BHP.

CIOP-PIB oraz OSPS BHP wyznaczą ekspertów, którzy będą mogli uczestniczyć w procesach certyfikacji kompetencji specjalistów oraz wykładowców BHP. Eksperci będą angażowani do udziału w procesach certyfikacji w zależności od specjalizacji i dostępności w danym momencie.

Zgłaszania kandydatów na ekspertów zaangażowanych w procesy certyfikacji kompetencji osób będą dokonywać CIOP-PIB oraz OSPS BHP.

Wymagania stawiane ekspertom dokonującym oceny merytorycznej w Ośrodku Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP są następujące:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum pięcioletni staż pracy,
 • specjalizowanie się w wybranej tematyce z zakresu BHP, związanej w przypadku egzaminatorów z przedmiotem egzaminu,
 • znajomość zasad i kryteriów certyfikacji kompetencji osób obowiązujących w Ośrodku Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP.

Wykaz ekspertów powołanych do oceny merytorycznej wniosków akceptuje Rada ds. Certyfikacji Kompetencji Specjalistów i Wykładowców BHP.

Z ekspertami podpisywana jest umowa cywilnoprawna na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Certyfikaty kompetencji będą podpisywane ze strony CIOP-PIB przez Zastępcę Dyrektora ds. Certyfikacji i Edukacji, zaś ze strony OSPS BHP przez Prezesa Zarządu lub inną osobę wyznaczoną przez Prezesa Zarządu OSPS BHP.

Informację o wynikach działań w ramach systemu certyfikacji kompetencji osób niezbędną do dokonania oceny skuteczności będzie przygotowywać i przekazywać członkom Rady Kierownik Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP.

Udział przedstawicieli OSPS BHP w ocenie skuteczności systemu certyfikacji kompetencji osób będzie odpłatny i zgodny z zatwierdzonym przez Radę cennikiem opłat w zakresie certyfikacji kompetencji specjalistów oraz wykładowców BHP.

Uzyskane opłaty certyfikacyjne przeznaczane będą na pokrycie kosztów prowadzonych w Ośrodku procesów certyfikacji kompetencji BHP.

 

Nabór wniosków o certyfikację kompetencji wg nowej procedury rozpocznie się 4 maja br. Serdecznie zapraszamy specjalistów i wykładowców bhp, którzy chcieliby potwierdzić swoje kompetencje, wyróżnić się na rynku pracy, podnieść swoją wiarygodność i konkurencyjność do składania wniosków o certyfikację. Jesteśmy przekonani, że rozpoczęty proces certyfikacji wpłynie również na podniesienie prestiżu naszego Stowarzyszenia.