Posiedzenie Zarządu Głównego OSPSBHP w trybie zdalnym.

Dnia 16 kwietnia 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Głównego OSPSBHP, w którym za pośrednictwem połączenia internetowego uczestniczyli:Elżbieta Bożejewicz – Prezes Zarządu Głównego
Józef Witczak – Vice Prezes Zarządu Głównego
Radosław Pych – Vice Prezes Zarządu Głównego
Michał Wasilewski – Członek
Paweł Rozowski – Członek
Paweł Szczepański – Członek
Dagmara Polowczyk – Członek
Grzegorz Dudarski – PO Sekretarz

Głównym celem posiedzenia było omówienie planu działań Zarządu Głównego
i Stowarzyszenia w kontekście ogólnopolskiej kwarantanny na skutek epidemii i związanych
z nią zmian w harmonogramie zaplanowanych działań.

Dyskutowano nad następującymi zagadnieniami:

 1. Targi SAWO i konferencja organizowana przez ZG OSPSBHP
  • Targi zostały przeniesione przez MTP na 18-20.11.2020
  • Planowany termin konferencji na 19.11.2020
  • Tematyka i dotychczasowe ustalenia bez zmian.

 

 1. Wyjazd studyjny do Wielkiej Brytanii został odwołany a nowy termin zostanie ustalony w zależności od rozwoju epidemii.
 2. Konkurs dla pracowników służby BHP
  • Ze względu na stan epidemii i następstwa związane z kwarantanną oraz przewidywane problemy na gruncie gospodarczym, podjęto decyzję o odroczeniu terminu rozpoczęcia konkursu do przyszłego roku.
  • Podjęto decyzję o kontynuacji przygotowań do uruchomienia konkursu.
  • Dopracowany zostanie cel i program konkursu, które następnie będą przekazane do konsultacji GIP. Po uwzględnieniu poprawek, ZG przekaże dokumentację konkursu do konsultacji w Oddziałach OSPSBHP.
 3. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia
  • Podjęto decyzję o przeniesieniu Posiedzenia Rady Stowarzyszenia pierwotnie zaplanowanego na czerwiec 2020 lub przeprowadzenia Posiedzenia w trybie zdalnym.
  • O sposobie i terminie przeprowadzenia Posiedzenia decyzja zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu ZG OSPSBHP, tj. 20 maja br.
 4. IV Forum Służby BHP
  • Podjęto decyzję o przeniesieniu IV Forum Służby BHP pierwotnie zaplanowanego na 17-18.09.2020.
  • Nowy termin Forum zostanie ustalony w najbliższym możliwym terminie w chwili wyklarowania się zasad kwarantanny i rozwoju epidemii.
  • Uzgodniono, że nowy termin Forum zaplanowany zostanie w chwili, gdy będziemy mieli pewność komfortowego uczestnictwa – czyli bez maseczek i w grupie osobowej bez ograniczenia jej liczebności.
 5. Powołana przez ZG Zespół opiniujący projekty aktów prawnych  spośród członków (21 osób) została zaktywizowana. Poproszono o wyrażenie opinii w sprawie:
  • Nowej ustawy antykryzysowej – Tarcza 2.0 (dotyczy zdalnego posiedzenia zarządu Oddziałów oraz Zarządu Głównego oraz szkoleń bhp)
  • Zapisów w Statucie Stowarzyszenia odnośnie do możliwości podejmowania uchwał przez Zarząd w trybie zdalnym.

 

 1. Kontynuacja prac nad Systemem Kształcenia Ustawicznego.

 

 1. Następne posiedzenie ZG OSPSBHP, podczas którego zostaną podjęte decyzje co do terminów działań wymienionych w punktach 4 i 5, zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym 20 maja br.

 

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), pojawił się zapis umożliwiający stowarzyszeniom przeprowadzenie posiedzeń zdalnych.

 

W Art. 18. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) w art. 10 po ust. 1 dodano ust. 1a–1e w brzmieniu:

„1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

1b. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierając dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

 1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2)   dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;

 1. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

1d. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.

1e. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a–1d, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).”

Nowa rzeczywistość spowodowana staniem epidemii pokazuje, że zarządy oddziałów coraz częściej będą musiały przeprowadzać swoje spotkania  w trybie zdalnym. Jednakże należy pamiętać o tym, żeby spełnić  warunki określone w ust.1a – 1e.