Posiedzenie Rady Stowarzyszenia OSPS BHP

22 kwietnia we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia OSPS BHP.


Zgodnie z § 28 Rada Stowarzyszenia stanowi ciało doradcze i opiniodawcze Zarządu Głównego Stowarzyszenia a skład Rady Stowarzyszenia wchodzą z urzędu Prezesi Zarządów Oddziałów. Jednakże z uwagi na ważność tematów poruszanych podczas Rady, zaproszono również członków zarządów oddziałów oraz członków Głównych i Oddziałowych Komisji Rewizyjnych, Sądów Koleżeńskich.
W pierwszej części spotkania gościem honorowym był Zbigniew Kołodyński, nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu. Podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na istotę ważności współpracy z członkami Oddziału OSPS BHP we Wrocławiu, która układa się bardzo dobrze. Barbara Jabłońska, prezes zarządu Oddziału OSPS BHP we Wrocławiu, który był współorganizatorem spotkania, przedstawiła działalność oddziału na przestrzeni ostatniego roku, który ze względu na panujący stan epidemii do łatwych nie należał.
Zarząd Główny w ramach swoich kompetencji podsumował działalność oddziałów za rok 2021. Wybrano 12 oddziałów, które oprócz spełnienia celów statutowych wyróżniały się swoją działalnością na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Były to oddziały OSPS BHP w Gdańsku, Katowicach, Katowice Przemysł Górnictwo, w Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Warszawa Wola. Jako nagrody, ZG ufundował dla Oddziałów roll-upy z nowym logo OSPS BHP oraz dyplomy podziękowania.
Przed obiadem Józef Witczak, wiceprezes ZG OSPS BHP przedstawił propozycję ZG oraz uwagi z oddziałów dotyczące Regulaminów Pracy Zarządu Głównego i Zarządu Oddziałów oraz regulamin Pracy Oddziałowej i Głównej Komisji Rewizyjnej. Natomiast po obiedzie Katarzyna Piechota, członek zarządu oddziału w Krakowie przedstawiła propozycję Zasad Etyki Członka OSPS BHP.
Dalsza część spotkania podzielona została na trzy bloki tematyczne: Statut, Strategia Zarządzania Wizerunkiem OSPS BHP, OSPS BHP Przyszłość.
W pierwszym bloku Radosław Pych, wiceprezes ZG przedstawił propozycję zmian do Statutu, które przygotowała Komisja Statutowa, powołana przez ZG oraz uwagi zebrane z Oddziałów. Z uwagi na to, iż nie wszystkie uwagi zostały omówione, Statut zostanie udostępniony do dalszej konsultacji w Oddziałach a następnie oddany zostanie do konsultacji prawnej. Kolejne spotkanie z Radą Stowarzyszenia przewiduje się na początku grudnia tego roku.
W drugim bloku spotkania Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPS BHP przedstawiła wyniki wcześniej rozesłanej do oddziałów ankiety ewaluacyjnej Strategii Zarzadzania Wizerunkiem OSPS BHP. Dyskusja dotyczyła zaproponowanych tez: OSPS BHP jest organizacją nowoczesną – czy tak jest?, OSPS BHP jest organizacją zintegrowaną wewnętrznie, OSPS BHP jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów, Jesteśmy dumni, że jesteśmy członkami tej organizacji. Wyniki bardzo dynamicznej dyskusji stanowią materiał do opracowana przez Zarząd Główny dalszych działań wizerunkowych OSPS BHP.
W trzecim bloku dyskutowano na temat przyszłości OSPSBHP. Tezami do dyskusji były: Działania na rzecz działań poprawy wizerunku OSPS BHP, Działania aktywizujące członków OSPS BHP, Wzmocnienie roli i zwiększenie zakresu zadań Zespołu ds. opiniowania aktów prawnych, Wzmacniamy współpracę z PIP, CIOP-PIB, UDT i innymi instytucjami, Współpraca z ENSHPO jest potrzebna.
Na zakończenie spotkania przedstawiciele oddziałów przedstawiali propozycję swoich działań.
W radzie Stowarzyszenia wzięło udział 130 osób z 33 oddziałów.22 kwietnia we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia OSPS BHP.