Konferencja „Profilaktyczna ochrony zdrowia w przemyśle i górnictwie oraz zarządzanie bezpieczeństwem na przykładzie rozwią-zań stosowanych w Górażdże Cement SA

Konferencja „Profilaktyczna ochrony zdrowia w przemyśle i górnictwie oraz zarządzanie bezpieczeństwem na przykładzie rozwią-zań stosowanych w Górażdże Cement SA

Kamień Śląski 19-20 września 2019 r.

W dniach 19-20 września w Kamieniu Śląskim odbyła się pierwsza konferencja organizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział
w Katowicach Przemysł – Górnictwo.
Temat konferencji Profilaktyczna ochrony zdrowia w przemyśle i górnictwie oraz zarządzanie bezpieczeństwem na przykładzie rozwiązań stosowanych w Górażdże Cement SA” został zrealizowany w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Pierwszego dnia odbyły się wykłady i dyskusje, a drugiego zorganizowano wizytę
studyjną w spółce Górażdże Cement SA, połączoną z wizytacją stanowisk pracy w cementowni oraz kopalni wapienia.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek, który uczestniczył również w Konferencji i w swoim wystąpieniu pogratulował organizatorom cennej inicjatywy.

Konferencja miała bardzo bogaty i zróżnicowany prelegentów. Otworzył ją wykład prof. Lecha Polońskiego ze Śląskiego Centrum Chorób Serca, który dotyczył zagrożenia pyłami
w środowisku naturalnym człowieka.

O krótkoterminowych i długoterminowych skutkach narażenia na zapylanie, ze szczególnym uwzględnieniem krzemionki w kopalniach węgla kamiennego i innych rodzajach przemysłu, mówił prof. Józef Pastuszka z Politechniki Śląskiej.

Uregulowania prawne związane występowaniem krzemionki w środowisku pracy przedstawiła w kolejnym wystąpieniu Katarzyna Kitajewska – naczelnik wydziału higieny pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Wykład dotyczący czynników fizycznych i chemicznych zagrażających pracownikom w przemyśle i górnictwie przedstawił dr Ryszard Szozda - przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy oraz kierownik ośrodka d/s. opiniowania sądowo-lekarskiego Naczelnej Izby Lekarskiej.

Wykładom i dyskusji towarzyszyły prezentacje producentów sprzętu ochronnego oraz firm realizujących usługi badawcze.

Drugi dzień Konferencji poświęcony był na wizytę w Górażdże Cement SA, która rozpoczęła się od przedstawienia profilu zakładu przez osoby ścisłego kierownictwa. Następnie zagadnienia związane z zastosowanymi w Górażdże Cement SA praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi popularyzacji tematyki bezpieczeństwa wśród załogi, a także w lokalnej społeczności przedstawiła Pani Anna Grążka Główny Specjalista ds. BHP.

Następnie podzieleni na dwie grupy uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się z praktycznymi rozwiązaniami organizacji bezpiecznych stanowisk pracy w cementowni oraz w pobliskiej kopalni wapienia. 

Podsumowując Konferencję Andrzej Pakura – Prezes Oddziału w Katowicach Przemysł – Górnictwo – organizatora Konferencji podkreślił, że referaty oraz dyskusje w czasie konferencji pokazały, ze podjęty temat jest istotny i budzi wiele pytań. Wskazał, iż w ochronie  zdrowia pracowników to istotne są dwa czynniki:

  • pierwszy dotyczy pracodawców, którzy muszą zapewniać zatrudnionym sprzęt ochrony osobistej dobrej jakości,

  • drugi leży po stronie użytkowników tego sprzętu, którzy muszą stosować go właściwie i zgodnie z przeznaczeniem.

/uploads/Files/3/Konferencja Kamień Śląski 1.png

/uploads/Files/3/Konferencja Kamień Śląski 4.jpg