ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Współpraca z UDT

2016-12-30

Rok 2016 dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zakończył się działaniem, które będzie „owocować” w przyszłości. Reprezentacja Zarządu Głównego w dniu 29.12.2016 r. podpisała List Intencyjny z Urzędem Dozoru Technicznego w Warszawie

Ze strony ZG OSPSBHP udział uczestniczyli  Elżbieta Bożejewicz - prezes Zarządu Głównego  OSPSBHP i Andrzej Nowak- wiceprezesa ZG, natomiast ze strony UDT  Andrzej Ziółkowski - prezes UDT, Małgorzata Rykowska-Kwiatkowska - dyrektor Biura Prezesa oraz Maciej Zagrobelny - rzecznik prasowy UDT.

 Jak wynika z treści Listu, strony ustaliły, iż wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń obejmować będzie:

1) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć informacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych,

2) podejmowanie wspólnych działań w celu podnoszenia poziomu wiedzy członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych oraz pracowników Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji tych urządzeń,

3) wzajemne przekazywanie wniosków dotyczących konieczności podjęcia prac legislacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń technicznych, jak również opinii o nowych rozwiązaniach prawno-organizacyjnych,

4)wzajemne przekazywanie informacji dotyczących najnowszych osiągnięć nauki,
jak również najnowszych trendów tzw. dobrych praktyk,

5) wymiana informacji nt. istniejących zagrożeń i uciążliwości w środowisku pracy oraz metod ich ograniczania,

6) umieszczenie na stronie internetowej bezpośredniego przekierowania, tzw. linku, do strony internetowej drugiej Strony,

7) podejmowanie innych przedsięwzięć informacyjnych na podstawie bieżących ustaleń pomiędzy Stronami, jak konferencje, seminaria, szkolenia.

 

Powyższe uzgodnienia obejmują swoim zakresem Stowarzyszenie i UDT na terenie całego kraju.