ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Historyczny dzień w behapowskim kalendarzu

2016-10-27

W dniach 20-21 października 2016 r. w hotelu TUMSKIM we Wrocławiu po raz pierwszy w swojej historii w Polsce, odbyło się posiedzenie ENSHPO. ENSHPO (European Network of Safety and Health Professionals Organisations) jest organizacją, która zrzesza stowarzyszenia specjalistów BHP z 20 krajów Unii Europejskiej. OSPSBHP jest polskim partnerem ENSHPO – obserwatorem prac tej organizacji.

Dzień 20 października był dla ENSHPO spotkaniem roboczym, podczas którego członkowie ZG OSPSBHP oraz członkowie zarządu oddziału we Wrocławiu, a także zaproszeni członkowie zarządów Stowarzyszenia Ochrony Pracy, Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi, Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie przysłuchiwali się temu spotkaniu. Spotkanie prowadził Bruce Philips, Prezes Zarządu  ENSHPO. Podczas wieczornej kolacji był czas na rozmowy dotyczące szczegółów uczestnictwa w ENSHPO a także na nawiązanie przyjaźni i współpracy pomiędzy organizacjami. ENSHPO reprezentowane było przez 20 uczestników, w tym członków zarządu ENSHPO oraz członków zarządów stowarzyszeń z Włoch, Słowacji, Danii, Szwajcarii, Hiszpanii, Bułgarii, Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Holandii, Cypru i Finlandii.

W dniu 21 października 2016 r. pod patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odbyło się seminarium pt. Doskonalenie zawodowe i potwierdzanie kompetencji służby bhp w Unii Europejskiej”. Oprócz uczestników spotkania z dnia 20 października, udział wzięli zaproszeni goście: Jakub Chojnicki, z-ca dyrektora Departamentu ds. Prewencji i Promocji w GIP PIP, Arkadiusz Kłos, z-ca OIP we Wrocławiu, dr Witold Gacek, kierownik Ośrodka Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania w CIOP-PIB, dr Beata Taradejna, pracownik Centrum Edukacyjnego w CIOP-PIB. Moderatorem seminarium był Bruce Philips, Prezes Zarządu  ENSHPO oraz Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP. Bruce Philips zaprezentował cele zrzeszenia EHNSPO. Z uwagi na wiele zapytań ze strony zrzeszenia ENSHPO, dotyczącego działalności stowarzyszeń polskich, Elżbieta Bożejewicz przedstawiła cele i sposób ich realizacji w OSPSBHP a przedstawiciele zarządów polskich organizacji w swoich. Sposób prezentacji spodobał się przedstawicielom z ENSHPO, bo jak stwierdzili, dało im to obraz usytuowania polskich organizacji w prawie polskim. Ponadto w programie seminarium znalazły się wystąpienia na temat „Nowa struktura A+A 2017”, którą prezentował Bruno Zwingmann, Dyretor BASI (Bundesarbeitsgemeinschaft fur Sicherheitund Gesundheit bei der Arbeit) i Tamara Hammer, również przedstawiciel BASI. Bruno Zwingmann nawiązywał do przyszłorocznych Targów A-A w Dusseldorfie. Organizacja BASI również w roku 2017 będzie organizatorem konferencji, towarzyszącej Targom.

„Deklaracja Singapurska, Karta Zrównoważonej Kultury Profilaktyki Zdrowia i Bezpieczeństwa”,  prezentowana przez prof. Ralfa Giercke, wiceprezesa zarządu VDSI (Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit), wiceprezesa zarządu ENSHPO to kolejne wystąpienie w tym programie. Ralf Giercke zadał uczestnikom pytanie – „co zrobić dla świata aby kultura prewencji była również w organizacji eventów sportowych?” . Nawiązał również do wypadków, które towarzyszą przy budowie tych obiektów. W wystąpieniu na temat „Prezentacja EurOSHM (Europejska Certyfikacja ENSHPO) , Claudio Munforti, Prezes Komitetu Certyfikacji ENSHPO zaprezentował zasady przystąpienia do EurOSHM, zaznaczając przy tym ważność tej certyfikacji w krajach zrzeszonych w ENSHPO. EurOSHM prowadzi rejestr certyfikowanych osób.”Europejska Sieć Edukacji i Szkolenia w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (z ang. ENETOSH)” to temat prezentowany przez dr Ulrike Bollman, pracownika Instytutu Pracy i Zdrowia Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego. ENETOSH to mała sieć zrzeszająca 83 instytucje z 33 krajów, która zajmuje się projektami edukacyjnymi. Shelley Frost, reprezentant ENSHPO, przedstawiła   „Plan Związku Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (z ang. IOSH) – zakres obowiązków”. IOSH oferuje proces edukacyjny obejmujący bezpieczeństwo pracy połączony z ochroną środowiska. Związek ten zrzesza ok. 47 tyś. członków z całej Europy. Giancarlo Bianchi, prezes włoskiego stowarzyszenia AIAS, członek ENSHPO zaprezentował założenia programu edukacyjnego  ESCO, który również obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa pracy połączone z ochroną środowiska. Program ten opiera się na uzyskiwaniu stopnia kwalifikacji i funkcjonuje w 25 krajach Europy. O „Edukacji i certyfikacji doradców BHP zgodnie ze standardami Krajowej Rady Zdrowia i Bezpieczeństwa (z ang. Educational National Board of Health and Safety)  mówiła Jennet Arshimowa, która prowadzi taką działalność w Polsce. O Polskiej ramie kwalifikacyjnej jako podstawa dla tworzenia standardów w zakresie edukacji zawodowej i potwierdzania kompetencji zawodowych oraz o kwalifikacjach służby bhp mówił dr Witold Gacek, kierownik Ośrodka Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania w CIOP-PIB. Wystąpienie dr W. Gacka dopełniło wiedzę przedstawicieli z ENSHPO w zakresie wymaganych kwalifikacji służby bhp w Polsce. W posumowaniu spotkania, które odbyło się w dniach 20-21 października, Bruce Philips wskazywał na potrzebę stworzenia wspólnych standardów pracy specjalistów BHP w kontekście rozwoju Europejskiego Rynku Pracy i zasobów ludzkich UE. Elżbieta Bożejewicz pokreśliła znaczenie wymiany doświadczeń z organizacją ENSHPO, gdzie transfer kompetencji i doświadczeń, doskonalenie zawodowe w służbie ludzi pracy i rozwój współpracy międzynarodowej będzie skutkować w przyszłości realizacją wspólnych projektów międzynarodowych. Padły deklaracje współpracy obydwu stron.

Podczas spotkań w dniach 20-21 października towarzyszyły wystawy produktów  Partnerów Wspierających te obydwa wydarzenia, tj. firmy EJENDALS, ITURRI oraz FARAONE. Ponadto wydarzenie było współfinansowane przez Fundacje Współpracy Polsko-Niemieckiej.